Players From Nepal

First Name Last Name Country
Sanjay Bajracharya
Nirmal Bogati
Ayush Gautam
W Hindhaugh
Aman Karki
Shyam Khadgi
Saroj Kumar Mulmi
Rajan Lama
Deepak Magar
Ankit Man Shrestha
Moti Pakharin
Hari Prasad Subedi
Mulmi Saroj Kumar