Players From Japan

First Name Last Name Country
Atsushi Endo
Shohei Fukada
Yutaka Fukuda
Masahiro Harada
Shuji Hase
Atsutoshi Inoue
Keishin Kamihashi
Hisataka Kamihashi
Masayuki Koshimo
Takao Kurimoto
Tetsuya Kuwata
Toyoda Kyota
Y Maeda
Takafumi Maeda
Hiroshi Matsumura
Naoki Matsuzaki
Masafumi Mochazuki
Satoshi Nakamura
Y Narida
Mamoru Ohmizu
Y Shimurs
Kengo Suzuki
Yusuke Tanaka
Shimon Touchi
Hiroshi Yoshida